HOT Sports + Toys

Rubik's Cube - Phantom Cube

Rubik's Cube - Phantom Cube

Click on image for high resolution photo

Rubik's Cube - Phantom Cube
Rubik's Cube - Phantom Cube
Rubik's Cube - Phantom Cube
Rubik's Cube - Phantom Cube


  • Product Code: 794667
  • EAN: 0778988429020
  • Packing unit: 4
  • Minimum order: 1
  • Brand: Rubik's